Название Скачать
1 Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарға сараптама жүргізу қағидаларын бекіту туралы"
2 Об утверждении Правил проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий
3 Еңбекке уақытша жарамсыздыққа сараптама жүргізу, еңбекке уақытша жарамсыздық парағын және анықтамасын беру қағидаларын бекіту туралы
4 Об утверждении Правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, выдачи листа и справки о временной нетрудоспособности
5 Денсаулық сақтау саласындағы кейбір бұйрықтарға өзгерістер енгізу туралы
6 О внесении изменений в некоторые приказы в области здравоохранения
7 Стационарлық көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы
8 Об утверждении Правил оказания стационарной помощи
9 Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік қызметті көрсетудің кейбір мәселелері туралы
10 О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения
11 Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи и Правил прикрепления к организациям первичной медико-санитарной помощи
12 Қазақстан Республикасының азаматтарын бюджет қаражаты есебінен шетелге емделуге жіберу қағидаларын бекіту туралы
13 Об утверждении Правил направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж за счет бюджетных средств
14 Қайтыс болғаннан кейін тіндерді (тіннің бөлігін) және (немесе) ағзаларды (ағзалардың бөлігін) транспланттау мақсатында оларды тірі кезінде ерікті түрде беру қағидаларын бекіту туралы
15 Об утверждении Правил прижизненного добровольного пожертвования тканей (части ткани) и (или) органов ( части органов) после смерти в целях трансплантации
16 Қазақстан Республикасында жедел медициналық көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы
17 Об утверждении Правил оказания скорой медицинской помощи в Республике Казахстан
18 Медицина және фармацевтика кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау қағидаларын, сондай-ақ қосымша медициналық және фармацевтикалық білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы
19 Об утверждении Правил повышения квалификации и переподготовки медицинских и фармацевтических кадров, а также квалификационных требований к организациям, реализующим программы дополнительного медицинского и фармацевтического образования"
20
"Қайтыс болғаннан кейін тіндерді (тіннің бөлігін) және (немесе) ағзаларды (ағзалардың бөлігін) транспланттау мақсатында оларды тірі кезінде ерікті түрде беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 18 мамырдағы № 360 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы
21
О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 18 мая 2015 года № 360 "Об утверждении Правил прижизненного добровольного пожертвования тканей (части ткани) и (или) органов (части органов) после смерти в целях трансплантации"
22
Қазақстан Республикасының азаматтарын бюджет қаражаты есебінен шетелге емделуге жіберу қағидаларын бекіту туралы
23
Об утверждении Правил направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж за счет бюджетных средств